Městská knihovna Nýrsko : Knihovní řád

Menu

Přeskočit navigaci

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny v Nýrsku


V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Nýrsku, schválenou Zastupitelstvem města Nýrska usnesením čj. 171 ze dne 27.6.2001. a změněnou usnesením Zastupitelstva města Nýrska č. 235 ze dne 14.12.2005 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon, dále KZ), vydávám tento knihovní řád (dále KŘ):


I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny


Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby


1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
cb) informace z oblasti veřejné správy,
cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
cd) přístup na internet.
d) kopírování a další služby.
2 Základní služby poskytuje knihovna bezplatně. Poplatek představuje úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny
3 Speciální a další služby hradí uživatel ve výši skutečně vynaložených nákladů (zákon č. 257/2001 Sb., § 4,odst.2).
4 Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1 Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát občan ČR i cizí státní příslušník. Využívat
služeb knihovny může i právnická osoba.

2 Každý čtenář (uživatel) předloží průkaz totožnosti, vyplní přihlášku do knihovny na
příslušný formulář a svým podpisem se zaváže dodržovat veškerá ustanovení knihovního
řádu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo odpovědným
zástupcem, který ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za úhrady při ztrátě
výpůjček.

3 Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště
a datum narození.

4 Čtenář (uživatel) obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a
vracení výpůjček i při práci na PC. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář (uživatel)
nemá právo půjčovat výpůjčky z knihovny dalším osobám. Případnou ztrátu čtenářského
průkazu je čtenář povinen ohlásit. Do nahlášení ztráty zodpovídá za případné zneužití
čtenářského průkazu a škody s tím vzniklé. Čtenář (uživatel) je povinen knihovně ohlásit
změnu příjmení a bydliště.

5 Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel vydal Směrnici o ochraně osobních údajů
v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny


1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1 Uživatel je povinen dodržovat Provozní řád pro práci s výpočetní technikou, který je
přílohou knihovního řádu.


III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2 Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1 Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
b) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování


1 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2 Počet výpůjček knih a periodik, které se absenčně půjčují na 1 čtenářský průkaz, se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu.

3 Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny i prostřednictvím internetu v on-line katalogu knihovny.

4 Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je stanovena u knih a periodik na 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výpůjční lhůta je nastavena na 100 dnů a při jejím překročení třeba jediným svazkem program počítače neumožní čtenáři další půjčování až do doby vrácení dlouhodobě půjčených knih.

2 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2 Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu


1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
2 Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 40 dokumentů .

3 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4 Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení i bez předchozího písemného upozornění.
5 Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
6 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12
Ztráty a náhrady


1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2 O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3 Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
5 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu


1 Poplatek z prodlení:
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
skončení stanovené výpůjční lhůty (čl. 9, odst. 1). Připadá-li poslední den
stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší
další výpůjční den.
2 Vymáhání nevrácených výpůjček:
upomínkami vymáhá knihovna vrácení dokumentů. Po čtyřech
bezvýsledných upomínkách, následuje vymáhání právní cestou.
3 Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek


Čl. 14
Náhrada všeobecných škod


1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení


1 Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2 Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3 Ruší se Knihovní řád ze dne 1.1. 2003
4 Tento Knihovní řád platí od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

1 Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Nýrsku

 2 Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny (formát pdf)

 3 Provozní řád pro práci s výpočetní technikou (formát pdf)

 

V Nýrsku 28. 4. 2010 razítko knihovny


Ing. Miloslav Rubáš
starosta města Nýrska